ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ..