ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.