ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್’ರವರ ಕಚೇರಿ, ಆರ್’ಡಿಪಿಆರ್ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ